LÆS MERE

GARANTI OG TRYGHED

Når du leaser hos os er det vigtigt at du får en god oplevelse! For at sikre dette har vi stillet nogle parametre som vi altid skal overholde i forbindelse med de dæk vi leaser ud. Vi kalder det Dækleasing Garanti – DL Garanti:

 

  • Altid EU godkendte dæk
  • Altid sæsonrigtige dæk
  • Altid perfekt afbalanceret dæk til din bil
  • Dæk der dækker din bilsbehov

 

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Vi har behov for visse personoplysninger for at kunne handle med dig samt levere varer og serviceydelser, nyheder og andre tjenester til dig. Vi registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis, men ikke begrænset hertil, når du:

· Kontakter os via e-mail eller (mobil)telefon

· Bestiller varer eller serviceydelser fra os

· Foretager et varekøb i vores Webshop

· Tilmelder dig et nyhedsbrev

· Deltager i en konkurrence

· Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback

· Afgiver oplysninger i forbindelse med at du opretter eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os

· I øvrigt besøger eller giver personoplysninger til os såvel via vores hjemmeside som på anden måde fysisk eller online.

Dækleasing A/S indsamler typisk de personoplysninger, der er nødvendige (fx navn, fødselsdato,  e-mailadresse og/eller leveringsadresse) for at levere den ydelse, du som kunde efterspørger.

Du kan benytte vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv (For at optimere kundeoplevelsen indsamler vi dog automatisk oplysninger, hvis du har accepteret vores cookies).

Dækleasing A/S har brug for visse personoplysninger fra dig, for at kunne levere eventuelle bestillinger.

Registrering af visse personoplysninger er også nødvendig for at kunne analysere, hvordan brugerne anvenderDækleasing A/S hjemmeside via Google Analytics, jf. næste afsnit.

Vi opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende, med mindre dette er et lovmæssigt krav.

Ved afgivelse af personoplysninger giver du samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger, herunder at vi:

· Registrerer de personoplysninger, du afgiver

· Registrerer oplysninger om de køb, forespørgsler, adfærd o.l. du foretager hos os og på vores hjemmeside, samt i enhver interaktion med dig on- såvel som offline

· Automatisk opsamler og registrerer offentligt tilgængelige personoplysninger fra fx, men ikke begrænset hertil, sociale medier o.l.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer og ydelser til dig, hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering, holde dig informeret og give dig relevante tilbud m.m.

 

Registreredes rettigheder


Når vi behandler personoplysninger om registrerede personer i forbindelse med vores services, har de registrerede personer en række rettigheder i henhold til persondatalovgivningen. Vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig om dine rettigheder, hvis vi behandler personoplysninger om dig.

Du kan sende anmodning om en af dine rettigheder til kundeservice@daekleasing.dk. I forbindelse med fremsendelse af anmodning skal du oplyse dit fulde navn samt din relation til kundeservice@daekleasing.dk.

Når vi har modtaget din anmodning, undersøger vi, om vi kan identificere dig, og om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger vi for, at rettigheden bliver opfyldt.

Som udgangspunkt kan du frit og gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan vi dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller træffe den ønskede foranstaltning, eller vi kan afvise at efterkomme anmodningen.

Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, ligesom at oplysningerne kan være omfattet af en tavshedspligt, og vi kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom.

Ret til at trække samtykke tilbage


Dækleasing A/S behandler som udgangspunkt ikke dine personoplysninger på grundlag af et samtykke, men på grundlag af anden juridisk hjemmel. Hvis du bliver bedt om at afgive dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke hertil. Vi vil i så fald slette dine personoplysninger, hvis der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, se også Ret til sletning. Tilbagetrækning af samtykke vil dog ikke berøre lovligheden af den behandling, som vi allerede har foretaget på baggrund af samtykket. Samtykke kan tilbagetrækkes på kundeservice@daekleasing.dk.

Indsigtsret


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysninger er eller vil blive videregivet til, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelsen af dette tidsrum, hvor vi indsamlet personoplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig, oplysning om automatiske afgørelser, hvis vi anvender sådanne, samt oplysning om overførelse til behandling uden for EU eller EØS og om de fornødne garantier i forbindelse med en sådan overførelse.

Ret til berigtigelse


Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet eller suppleret hos os. I så fald skal du henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal berigtiges.

Ret til sletning


Du har ret til at kræve dine personoplysninger slettet hos os, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, som de er indsamlet til, hvis vores behandling af personoplysningerne er baseret på dit samtykke, og du trækker samtykket tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, hvis du gør berettiget indsigelse mod en behandling i samfundets eller andres interesser, hvis behandling sker med henblik på direkte markedsføring, hvis der er tale om en ulovlig behandling, eller hvis sletning følger af dansk ret. Du har dog ikke ret til at kræve personoplysninger slettet hos os, hvis behandling af personoplysningerne er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som du er part i, for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt i henhold til dansk ret, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandling


Du har ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset, hvis
(i) du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, indtil at vi har fastslået, om personoplysningerne er korrekte, eller
(ii) behandlingen er ulovlig, men du i stedet for sletning ønsker at anvendelsen af personoplysningerne begrænses,
(iii) vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men personoplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
(iv) du har gjort indsigelse mod en behandling i samfundets eller andres interesser, indtil det er fastslået, at de pågældende interesser går forud for dine interesser.
I forbindelse med en begrænsning af behandling af personoplysninger, må vi kun behandle personoplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

Ret til underretning


Du har ret til at få oplysning om alle modtagere, som vi har videregivet eller delt dine personoplysninger med, og at de pågældende modtagere underrettes om en berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, medmindre dette er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Ret til dataportabilitet


Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet til os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at kræve, at vi transmittere personoplysningerne direkte til den anden dataansvarlige.

Ret til indsigelse


Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger i samfundets eller andres interesser, og personoplysningerne må herefter ikke længere behandles, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunden til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, og personoplysningerne må herefter ikke længere behandles til dette formål.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk behandling


Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, hvis afgørelsen er baseret på dit samtykke, eller hvis afgørelsen er hjemlet i dansk ret.

Ret til underretning ved sikkerhedsbrud


Du har ret til at blive underrettet, hvis vi har et brud på vores persondatasikkerhed, som vil indebære en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder. Denne ret gælder dog ikke, hvis vi har anvendt passende tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger på de personoplysninger, som er berørt af bruddet, eksempelvis foranstaltninger, der gør dine personoplysninger uforståelige for enhver, der ikke har autoriseret adgang hertil, hvis vi har gennemført efterfølgende foranstaltninger, der sikrer, at den høje risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder sandsynligvis ikke længere er reel, eller hvis direkte underretning til dig vil kræve en uforholdsmæssigt indsats. I sidstnævnte fald skal der dog i stedet foretages en offentlig meddelelse eller tilsvarende foranstaltning, hvorved du underrettes på en tilsvarende effektiv måde.

Ret til at klage over behandling af dine personoplysninger


Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder den danske persondatalovgivning. Vi håber dog, at du vil kontakte os først via kundeservice@daekleasing.dk ligesom vi vil sætte pris på at modtage en kopi af klagen, hvis du beslutter dig for at klage til Datatilsynet.

Facebook

Ifølge den nye persondataforordning har det ikke været muligt at indhente en fælles databehandleraftale fra Facebook.

Hvis du ønsker at fortsætte til Facebook fraskriver vi os et hvert ansvar, samt ethvert ansvar for solidarisk hæftelse da vi ikke er klar over hvilke oplysninger du videregiver til Facebook.

 

Klage skal i så fald sendes til:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K