LÆS MERE

GARANTI OG TRYGHED

Når du leaser hos os er det vigtigt at du får en god oplevelse! For at sikre dette har vi stillet nogle parametre som vi altid skal overholde i forbindelse med de dæk vi leaser ud. Vi kalder det Dækleasing Garanti – DL Garanti:

 • Altid fabriksnye dæk
 • Altid EU godkendte dæk
 • Altid sæsonrigtige dæk
 • Altid perfekt afbalanceret dæk til din bil
 • Dæk der dækker din bilsbehov

Leasingbetingelser for DÆKLEASING A/S

 1. Generelle oplysninger

  DÆKLEASING A/S

  CVR-nr.: 41 17 30 25

  Herstedvang 7A

  2620 Albertslund

  Email: info@daekleasing.dk

  Telefon: +45 99 93 74 74

  Hjemmeside: www.deakleasing.dk

 2. Anvendelse
  1. Anvendelse: Leasingbetingelserne (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler mellem DÆKLEASING A/S, CVR-nr.: 41 17 30 25, (”Virksomheden”) og leasingtager, om leasing af dæk og/eller fælge, for forbrugere såvel som erhvervsdrivende.
 3. Aftalegrundlag
  1. Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud, ordrebekræftelse samt kautionserklæring det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens leasing af produkter til leasingtager (”Aftalegrundlaget”). Forbrugerens eventuelle bemærkninger til Aftalegrundlaget finder ikke anvendelse mellem parterne. Den erhvervsdrivende leasingtagers indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
  2. Kaution. Den leasingtager der ønsker at indgå en aftale via et selskab eller en anden konstruktion, som har til hensigt at afskærme en fysisk person fra leasingtager, skal for at kunne indgå en leasingaftale med Virksomheden om leasing af dæk og/eller fælge tiltræde en selvskyldnerkautionserklæring, hvorefter den fysiske person hæfter personligt og ubegrænset over for Virksomheden for leasingtagers forpligtelser over for Virksomheden.
  3. Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt, idet Virksomheden dog til enhver tid skal være berettiget til uden varsel at ændre Betingelserne.
 4. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
  1. Tilbud. Virksomhedens priser på www.daekleasing.dk betragtes som et tilbud til leasingtager. Priserne er gældende indtil de ændres. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter prisændringer, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler, leasingtager andet. Ændringer i pris som følge af krav fra offentlige myndigheder, herunder – men ikke begrænset til – moms- og afgiftsændringer, eller prisændringer fra underleverandører, som Virksomheden ikke har indflydelse på, kan gennemføres uden varsel.
  2. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til leasingtager skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
  3. Ændring af ordrer. Leasingtager kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.
  4. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med leasingtagers ordre eller Aftalegrundlaget, og leasingtager ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal leasingtager meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er leasingtager bundet af ordrebekræftelsen.
 5. Produkter
  1. Produkter: Produkter som Virksomheden leaser til leasingtager, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Et Dæk leasing abonnement indeholder altid 1 montering, 1 afbalancering, 1 lapning og 1 dæktryktest pr. sæt dæk. Et Fælge leasing abonnement indeholder altid 1 montering og 1 afbalancering.
  2. Ansvarsbegrænsning: Produkter som Virksomheden leaser til leasingtager, er alene beregnet til det konkrete formål. Virksomheden indestår alene for, at det leasede lever op til gældende regler i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, hverken over for leasingtager eller tredjemand, der kan henføres til leasingtagers brug i strid med Aftalegrundlaget, eller brug uden for Danmarks grænser.
 6. Fragt
  1. Fragt: Virksomheden leverer det leasede til den valgte monteringspartner. Levering inklusiv montering, afbalancering og dæktryktest sker omkostningsfrit for leasingtager.
 7. Levering
  1. Leveringstid: Virksomheden forventer at leverer det leasede til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Leveringstiden kan variere afhængigt af, om varen findes på lager eller skal bestilles hjem.
  2. Ved levering før den aftalte leveringstid betales forholdsmæssig leasingydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte leveringstid, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket, og der erlægges forholdsmæssig leasingydelse for tiden indtil da.
 8. Forsinket levering
  1. Meddelelse: Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen, informerer Virksomheden leasingtager om forsinkelsen og oplyser samtidig årsagen til denne og ny forventet leveringstid.
  2. Ophævelse: Hvis Virksomheden ikke kan levere et eller flere leasede produkter, af årsager som Virksomheden er uden ansvar for, kan Virksomheden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen og ikke kan leveres, uden varsel ved skriftlig meddelelse til leasingtager. Leasingtager har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket eller manglende levering, og leasingtager kan ikke kræve erstatning for tab, som leasingtager måtte lide som følge af forsinkelsen eller manglende levering, ligesom leasingtager ikke kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
  3. Fordringshavermora. Undlader leasingtager at afhente eller modtage det leasede i rette tid, eller har leasingtagers forhold i øvrigt bevirket, at det leasede ikke i rette tid er blevet overgivet i leasingtagers besiddelse, har Virksomheden for leasingtagers regning at drage omsorg for det leasede, indtil forsinkelsen ophører, eller Virksomheden benytter sin ret til at ophæve aftalen. Er det leasede afsendt og kommet til monteringspartneren, gælder dette dog kun, når der her findes nogen, som på Virksomhedens vegne kan tage det leasede i besiddelse, og sådant kan ske uden væsentlig omkostning eller ulempe. Kan Virksomheden ikke uden væsentlig omkostning eller ulempe vedblive med at sørge for det leasede, eller råder leasingtager ikke over det leasede inden rimelig tid, efter at leasingtager er blevet opfordret dertil, har Virksomheden ret til at sælge det leasede for leasingtagers regning og risiko. Leasingtager er erstatnings-ansvarlig for ethvert tab.
 9. Leasingaftalens varighed
  1. Løbetid. Leasingaftalen gælder fra Virksomheden har accepteret leasingtagers ordre, og indtil en skriftlig opsigelse er Virksomheden i hænde, jf. dog pkt. 9.2 og pkt. 10.
  2. Revolverende aftale. Efter udløb af den i pkt. 10.1 nævnte uopsigelighedsperiode, løber alle leasingaftaler i 1 måned ad gangen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Leasingaftalerne fornyes herefter automatisk til en ny periode på 1 måned, såfremt leasingtager ikke forinden skriftligt har opsagt leasingaftalen, jf. pkt. 10.
 10. Ophør
  1. Uopsigelighed: Leasingaftalen er uopsigelig i aftalens første 6 måneder, samt ved montering af 4 nye dæk, jf. pkt. 10.5.
  2. Opsigelse. Leasingtager kan til enhver tid opsige leasingaftalen til ophør efter uopsigelighedsperioden. Opsigelsesvarslet er 1 måned varsel til udløb af en leasingperiode. Opsigelsen skal være skriftlig og være Virksomheden i hænde senest 1 måned før udløbet af uopsigelighedsperioden. Opsigelser der sendes elektronisk via e-mail er først gyldig, når Virksomheden har bekræftet modtagelsen. Dette sker for, at leasingtager ikke skal risikere, at opsigelser er blevet fjernet af et spam-/virusfilter. Virksomheden forbeholder sig retten til at opsige en leasingaftale med 1 måneds varsel. Er der forudbetalt, vil der blive tilbagebetalt forholdsmæssigt ift. den resterende periode.
  3. Uden varsel. Virksomheden kan opsige leasingaftalen uden varsel i følgende tilfælde:
   1. Ved leasingtagers død, konkurs, betalingsstandsning, rekonstruktion eller lignende situationer.
   2. Er leasingtager en enkeltmands-virksomhed eller et interessentskab, såfremt den personligt ansvarlige indehaver eller en af disse dør.
   3. Er leasingtager et aktie- eller anpartsselskab ved overgang af en bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen.
   4. Såfremt leasingtager afhænder væsentlige dele af sine erhvervs-aktiviteter, eller leasingtagers kapitalgrundlag reduceres væsentligt i leasingperioden.
  4. Forlængelse. Efter udløb af uopsigelighedsperioden kan leasingtager vælge enten at forlænge leasingaftalen, jf. pkt. 9.2, købe det leasede fri, eller tilbagelevere det leasede til Virksomheden.
  5. Såfremt leasingtager vælger at lade 4 nye sæsonrigtige dæk påmontere, påmonteres 4 nye dæk, hvorefter en ny 6 måneders uopsigelighedsperiode påbegyndes, jf. pkt. 10.1.
  6. Førtidig opsigelse. Hvis leasingtager ønsker en førtidig opsigelse af leasingaftalen, er leasingtager forpligtet til at betale alle leasingydelser som forudsat i leasingaftalen.
  7. Tilbagelevering. Ved en leasingaftales ophør, skal det leasede tilbageleveres uden omkostning for Virksomheden. Tilbagelevering sker til den anviste monteringspartner, som vil foranledige dæk og/eller fælge afmonteret. Det er leasingtagers eget ansvar at sørge for, at det pågældende køretøj efter afmontering forsynes med dæk og/eller fælge. Omkostningerne forbundet hermed er Virksomheden uvedkommende.
  8. Frikøb. Hvis leasingtager efter leasingaftalens udløb vælger at købe det leasede fri, indgås der særskilt aftale herom mellem Virksomheden og leasingtager. Et sådant køb vil være omfattet af Virksomhedens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og der træffes nærmere aftale om pris og vilkår.
 11. Reklamation
  1. Undersøgelse: Leasingtager skal undersøge det leasede ved leveringen. Hvis leasingtager opdager en fejl eller mangel, som leasingtager ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som leasingtager opdager eller burde have opdaget ved leveringen, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
  2. Returnering: Produktet returneres til monteringspartneren til videre undersøgelse, og er reklamationen berettigede, vil Virksomheden forsøge at afhjælpe manglen via monteringspartneren, tilbyde afslag i købesummen eller at foretage omlevering efter Virksomhedens diskretionære valg.
  3. Væsentlig mangel: Er manglen væsentlig, og er det umuligt at afhjælpe manglen eller foretage omlevering, kan leasingaftalen ophæves.
  4. Omkostninger: Ved berettiget reklamation bekoster Virksomheden undersøgelse af reklamationen m.v. Anses reklamationen som uberettiget skal leasingtager afholde alle omkostninger forbundet med undersøgelse m.v.
 12. Pris og betaling
  1. Pris: Som vederlag for brugen af de leasede genstande betaler leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. I tillæg til leasingydelsen betaler leasingtager moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler.
  2. Leasingydelsen følger Virksomhedens gældende prisliste og angivne priser på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter leasingtagers ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms for forbrugere, og ekskl. moms for erhvervsdrivende.
  3. Fejl eller mangler ved de leasede genstande samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på Virksomhedens forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af de leasede genstande samt ved ophævelse af leasingaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til pkt. 19.
  4. Oprettelse. Leasingtager betaler et oprettelsesgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Virksomheden skal være berettiget til at pålægge yderligere gebyrer.
  5. Depositum. Virksomheden er berettiget til at opkræve et depositum. Har leasingtager stillet depositum eller anden sikkerhed for leasingtagers forpligtelser, tjener denne sikkerhed tillige Virksomheden til sikkerhed for enhver anden forpligtelse leasingtager har eller måtte få over for Virksomheden ved egen medvirken, men uanset skyldgrund.
  6. Depositum returneres ved leasingaftalens ophør, såfremt det leasede fremstår uden skader, og såfremt leasingtager har betalt alle forfaldne leasingydelser til Virksomheden. Leasingtager kan ikke anvende depositum til betaling af leasingydelser frem mod leasingaftalens ophør.
  7. Betaling: Leasingtager opkræves hver den 21. i måneden en leasingydelse i henhold til Virksomhedens gældende prisliste og Aftalegrundlaget. Rettidig betaling er den sidste hverdag i en måned.
  8. Betalingsservice. Betaling kan alene ske via tilmelding til Nets Betalingsservice, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Leasingtager er forpligtet til at lade betaling tilmelde Nets Betalingsservice, og afgiver fuldmagt til, at Virksomheden kan foranledige sådan tilmelding på vegne af leasingtager. Leasingtager er bekendt med, og accepterer Nets vilkår for sådanne betalinger. Såfremt en tilmelding til betaling ikke kan gennemføres med virkning for førstkommende betaling, skal leasingtager indbetale depositum og første leasingydelse til Virksomhedens konto som oplyst af Virksomheden ved indgåelse af leasingaftalen.
  9. Kreditkort. Leasingtager er forpligtet til ved leasingaftalens indgåelse og bestilling på Virksomhedens hjemmeside, at angive relevante betalingsoplysninger for, at Virksomheden kan hæve depositum og eventuelt første leasingydelse på leasingtagers konto. Ved undladelse heraf fra leasingtagers side, annulleres leasingaftalen uden yderligere varsel.
  10. Spærring. Såfremt leasingtagers konto eller kreditkort bliver spærret, eller der i øvrigt sker ændringer heri, er leasingtager forpligtet til straks at meddele dette til Virksomheden på e-mail bogholderi@daekleasing.dk.
  11. Fordringer. Virksomheden er berettiget til at anvende leasingtagers betaling og depositum på de ældste dele af Virksomhedens tilgodehavende hos leasingtager.
  12. Modregning. Leasingtager kan i intet tilfælde foretage modregning i leasingydelser.
  13. Tilbagehold. Leasingtager kan i intet tilfælde udøve tilbageholdsret i det leasede.
 13. Vedligeholdelse
  1. Leasingtager skal vedligeholde de leasede genstande, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.
 14. Ejendomsret
  1. Ejendomsret: Virksomheden bevarer den fulde ejendomsret over det leasede.
  2. Overdragelse. Leasingtager er i intet tilfælde berettiget til at sælge, fremleje, udlåne, pantsætte eller på anden tilsvarende vis overdrage til tredjemand eller disponere retligt over det leasede på en måde, som efter sin hensigt vil stride imod dette punkt.
  3. Forandring. Leasingtager må ikke foretage ændringer eller reparationer på det leasede.
  4. Kontrol. Leasingtager skal på et hvilket som helst tidspunkt Virksomheden måtte ønske det, stille det leasede til rådighed for Virksomhedens inspektion. Leasingtager er forpligtet til med et varsel på 48 timer at stille med det leasede hos Virksomheden for kontrol.
  5. Virksomheden kan alternativt forlange, at leasingtager for egen regning lader sin revisor udarbejde og til Virksomheden fremsender rapport om tilstedeværelsen af det leasede, ligesom Virksomheden kan lade det leasede forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver Virksomhedens ejendomsret til det leasede.
  6. Kreditaftaler. Virksomheden yder ikke finansielle tjenesteydelser efter forbrugeraftalelovens § 3, nr. 4, eller kreditaftalelovens § 4, nr. 3, og indgår ingen kreditaftaler efter kreditaftalelovens § 1. Virksomheden og købet er ikke omfattet af lov om forbrugslånsvirksomheder.
 15. Forsinket betaling
  1. Renter: Hvis leasingtagers betaling afvises af banken af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til morarente af det forfaldne beløb efter renteloven fra forfaldstid og til betaling sker. For erhvervsdrivende kunder pålægges en rente på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
  2. Gebyrer. Der pålægges gebyrer i overensstemmelse med renteloven, pt. DKK 100 pr. betalingspåmindelse og DKK 100 i inkassogebyr. For erhvervsdrivende kunder pålægges tillige et kompensationsgebyr på DKK 310.
  3. Ophævelse: Hvis leasingtager undlader at betale en forfalden leasingydelse til forfald, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 9.1 ret til at: (i) ophæve aftale om salg af allerede leverede produkter som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter som endnu ikke er leveret til leasingtager, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 16. Overdragelse
  1. Debitorskifte. Leasingtager er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden Virksomhedens skriftlige samtykke.
  2. Kreditorskifte. Virksomheden er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden leasingtagers samtykke.
 17. Ansvar
  1. Ansvar. Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de leasede genstande, overholdes. Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget.
  2. Leasingtager bærer risikoen for skader på leasingtagerens ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved den leasede genstand. Det påhviler leasingtager at holde Virksomheden skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder leasingtagers personale mod Virksomheden som ejer af de leasede genstande som følge af defekter eller farlige egenskaber ved disse. Leasingtager har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at genstanden kan volde skade på tredjemands person eller ejendom.
  3. Særlig anvendelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leasingtagers særlige anvendelse, eller leasing til særlige formål, medmindre andet skriftligt er aftalt. De leasede dæk og/eller fælge må alene anvendes til almindeligt brug på veje omfattet af færdselsloven eller tilsvarende regler i udlandet. Kørsel på bane, brug til gaderæs og lignende er i intet tilfælde tilladt.
  4. Bortkomst. Leasingtager bærer det fulde ansvar for bortkomst at det leasede.
  5. Skader. Virksomheden er ikke ansvarlig for skader forvoldt på produkterne af leasingtager ved f.eks. påkørsel af kantsten eller punktering. Leasingtager hæfter ubegrænset for udbedring af skader. Virksomheden er berettiget til at anvende det indbetalte depositum til betaling for udbedring af skader.
  6. Produktansvar: Virksomheden er ansvarlig for produktansvar for leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
  7. Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for leasingtager ikke overstige leasingydelsen i uopsigelighedsperioden, som produktansvaret vedrører.
  8. Forsikring. Leasingtager forpligter sig til at tegne fuld kaskoforsikring for det leasede, som skal dække såvel bortkomst, skader, tyveri og enhver anden form for værdiforringelse af det leasede, som ikke kan tilskrives sædvanligt brug.
  9. For hver skade ifalder leasingtager en selvrisiko på DKK 499,00 for skader på dæk, og DKK 999 for skader på fælge.
  10. Hvis der er skade på både fælg og dæk, beregnes selvrisiko for begge. Hvis der er skader på f.eks. to dæk, beregnes to gange selvrisiko for dæk, og så fremdeles.
  11. Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for leasingtager for indirekte tab.
  12. Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for leasingtager for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, og som medfører leveringsumulighed for virksomheden. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, pandemi, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder m.v.
 18. Misligholdelse
  1. Ophævelse. Virksomheden kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Virksomheden måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at:
   1. leasingtager undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid;
   2. Leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed;
   3. Leasingtager iværksætter en ikke anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktions-behandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurslovens regler;
   4. leasingtager misligholder anden leasing- eller låneaftale med leasinggiver;
   5. leasingtager forsømmer at vedligeholde de leasede genstande eller undlader behørig reparation af disse;
   6. leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige de leasede genstande;
   7. leasingtager i strid med Aftalegrundlaget overlader brugen helt eller delvist til en anden.
 19. Opgørelse
  1. Hæves leasingaftalen af Virksomheden, eller ophører leasingaftalen på grund af de leasede genstandes undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af leasingaftalens ophævelse, erleasingtager pligtig til Virksomheden at betale:
   1. Alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger;
   2. Alle ikke forfaldne leasingydelser for den resterende leasingperiode tilbagediskonteret til nutidsværdi. I tilfælde af leasingtagers konkurs eller rekonstruktion efter konkurslovens regler, er pligten til at betale ikke forfaldne leasingydelser i den resterende leasingperiode gældende i det omfang, Virksomheden godtgør, at disse leasingydelser må sidestilles med afdrag. I modsat fald er disse ydelser efterstillet. Virksomheden er berettiget til forlods at inddække sit krav på efterstillede leasingydelser i eventuelt stillet depositum eller anden sikkerhed og/eller i værdien af det leasede ved salg heraf;
   3. Den ved leasingperiodens udløb forventede restværdi af de leasede genstande tilbagediskonteret til nutidsværdi;
   4. Erstatning for yderligere tab, Virksomheden måtte lide som følge af leasingtagers misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden;
   5. Morarenter med 2% pr. påbegyndt må-ned af det beløb, leasingtager i medfør af ovennævnte bliver Virksomheden skyldig fra opgørelsesdagen at regne indtil betaling sker eller godskrivning sker.
  2. Virksomhedens krav reduceres med det nettobeløb, Virksomheden opnår enten ved fornyet leasing af de leasede genstande for den resterende del af leasingperioden, ved salg af de leasede genstande eller ved udbetaling af forsikringssum.
  3. Overstiger det beløb, der indvindes herved, Virksomhedens krav, kan det overskydende beløb ikke kræves udbetalt af leasingtager.
  4. Kan de leasede genstande ikke sælges eller genudlejes inden fire uger efter, at disse er stillet til Virksomhedens disposition, kan Virksomheden ved opgørelsen lægge den nettosalgssum til grund, som en af retten ved Virksomhedens værneting udmeldt vurderingsmand måtte anslå, at de leasede genstande kan indbringe ved salg, eller lade disse bortsælge ved auktion.
 20. Behandling af personhenførbare oplysninger
  1. Behandling: Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om leasingtagers navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med leasingtagers bestilling og kommunikation med leasingtager.
  2. Den registreredes rettigheder: Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. retten til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
  3. Opbevaring og videregivelse: Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden videregiver nødvendige oplysninger til sin samarbejdspartner med henblik på montering af fælge og/eller dæk på leasingtagers køretøj. Herudover hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager Virksomheden oplysninger til tredjemand, medmindre leasingtager har givet accept.
  4. Kontakt: Ønsker leasingtager oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan leasingtager kontakte Virksomhedens dataansvarlige på www.daekleasing.dk. Det er Virksomheden som er dataansvarlig for persondata (administration af data).
  5. Kontaktinfo: kundeservice@daekleasing.dk eller telefon +45 93 93 74 74 på hverdage mellem kl. 09:00-15:00.
 21. Gældende ret og værneting
  1. Gældende ret: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Gældende pr. 1. januar 2021.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for DÆKLEASING A/S

 1. Generelle oplysninger
  DÆKLEASING A/S CVR-nr.: 41 17 30 25 Herstedvang 7A
  2620 Albertslund
  Email: info@daekleasing.dk
  Telefon: +45 99 93 74 74
  Hjemmeside: www.deakleasing.dk
 2. Anvendelse
  1. Anvendelse: Almindelige salgs- og leverings¬betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om DÆKLEASING A/S, CVR-nr.: 41 17 30 25, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, som Virksomheden sælger til sine kunder, forbrugere såvel som erhvervsdrivende.
 3. Aftalegrundlag
  1. Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Forbrugerens eventuelle bemærkninger til Aftalegrundlaget finder ikke anvendelse mellem parterne. Den erhvervsdrivende kundes indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
  2. Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt, idet Virksomheden dog til enhver tid skal være berettiget til uden varsel at ændre Betingelserne.
 4. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
  1. Tilbud. Virksomhedens priser på www.daekleasing.dk betragtes som et tilbud til kunden. Priserne er gældende indtil de ændres. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter prisændringer, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet. Ændringer i pris som følge af krav fra offentlige myndigheder, herunder – men ikke begrænset til – moms- og afgiftsændringer, eller prisændringer fra underleverandører, som Virksomheden ikke har indflydelse på, kan gennemføres uden varsel.
  2. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
  3. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.
  4. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 5. Produkter
  1. Produkter: Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
  2. Ansvarsbegrænsning: Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er alene beregnet til det konkrete formål. Virksomheden indestår alene for, at det solgte lever op til gældende regler i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, hverken over for kunden eller tredjemand, der kan henføres til kundens brug i strid med Aftalegrundlaget, eller brug uden for Danmarks grænser.
 6. Fragt
  1. Fragt: Virksomheden leverer alle solgte produkter til den valgte monteringspartner. Levering sker omkostningsfrit for kunden.
 7. Levering
  1. Leveringstid: Virksomheden forventer at leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Leveringstiden kan variere afhængigt af, om varen findes på lager eller skal bestilles hjem.
 8. Forsinket levering
  1. Meddelelse: Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer Virksomheden kunden om forsinkelsen og oplyser samtidig årsagen til denne og ny forventet leveringstid.
  2. Ophævelse: Hvis Virksomheden ikke kan levere et eller flere produkter, af årsager som Virksomheden er uden ansvar for, kan Virksomheden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen og ikke kan leveres, uden varsel ved skriftlig meddelelse til kunden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket eller manglende levering, og kunden kan ikke kræve erstatning for tab, som kunden måtte lide som følge af forsinkelsen eller manglende levering, ligesom kunden ikke kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 9. Reklamation
  1. Undersøgelse: Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget ved leveringen, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
  2. Returnering: Produktet returneres til monteringspartneren til videre undersøgelse, og er reklamationen berettigede, vil Virksomheden forsøge at afhjælpe manglen via monteringspartneren, tilbyde afslag i købesummen eller at foretage omlevering efter Virksomhedens diskretionære valg.
  3. Væsentlig mangel: Er manglen væsentlig, og er det umuligt at afhjælpe manglen eller foretage omlevering, kan der gives afslag i købesummen eller ske ophævelse af købet.
  4. Returfragt: Ved berettiget reklamation bekoster Virksomheden returfragten. Anses reklamationen som uberettiget skal kunden afholde returfragten.
 10. Pris og betaling
  1. Pris: Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste og angivne priser på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms for forbrugere, og ekskl. moms for erhvervsdrivende.
  2. Betaling: Det er muligt at betale med Visa/Dankort, MasterCard eller MobilePay. Virksomheden forbeholder sig at tilbageholde levering indtil fuld betaling er sket.
  3. Kortbetaling: Beløbet hæves på kortet, når varen afsendes.
 11. Ejendomsret
  1. Ejendomsret: Virksomheden bevarer den fulde ejendomsret indtil kunden har betalt den fulde købesum.
  2. Finansiering. Hvis kunden finansierer sit køb via Virksomhedens samarbejdspartnere, eller via anden form for finansiering, overgår ejendomsretten først når fuld betaling er sket. En eventuel ejendomsret til et finansieringsinstitut er Virksomheden uvedkommende.
  3. Kreditaftaler. Virksomheden yder ikke finansielle tjenesteydelser efter forbrugeraftalelovens § 3, nr. 4, eller kreditaftalelovens § 4, nr. 3, og indgår ingen kreditaftaler efter kreditaftalelovens § 1. Virksomheden og købet er ikke omfattet af lov om forbrugslånsvirksomheder.
 12. Forsinket betaling
  1. Renter: Hvis kundens betaling afvises af banken af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til morarente af det forfaldne beløb efter renteloven fra forfaldstid og til betaling sker. For erhvervsdrivende kunder pålægges en rente på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
  2. Gebyrer. Der pålægges gebyrer i overensstemmelse med renteloven, pt. DKK 100 pr. betalingspåmindelse og DKK 100 i inkassogebyr. For erhvervsdrivende kunder pålægges tillige et kompensationsgebyr på DKK 310.
  3. Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden saldo for allerede leverede produkter senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 9.1 ret til at: (i) ophæve aftale om salg af allerede leverede produkter som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 13. Ansvar
  1. Skader. Virksomheden er ikke ansvarlig for skader forvoldt på produkterne af kunden ved f.eks. påkørsel af kantsten eller punktering.
  2. Produktansvar: Virksomheden er ansvarlig for produktansvar for leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
  3. Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige prisen for de solgte produkter, som produktansvaret vedrører.
  4. Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab.
  5. Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, og som medfører leveringsumulighed for virksomheden. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, pandemi, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder m.v.
 14. Behandling af personhenførbare oplysninger
  1. Behandling: Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation med kunden.
  2. Den registreredes rettigheder: Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. retten til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
  3. Opbevaring og videregivelse: Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden videregiver nødvendige oplysninger til sin samarbejdspartner, såfremt kunden ønsker montering af fælge og/eller dæk på kundens køretøj. Herudover hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager Virksomheden oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept.
  4. Kontakt: Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte Virksomhedens dataansvarlige på www.daekleasing.dk. Det er Virksomheden som er dataansvarlig for persondata (administration af data).
  5. Kontaktinfo: kundeservice@daekleasing.dk eller telefon +45 93 93 74 74 på hverdage mellem kl. 09:00-15:00.
 15. Gældende ret og værneting
  1. Gældende ret: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Gældende pr. 1. januar 2021.