LÆS MERE

GARANTI OG TRYGHED

Når du leaser hos os er det vigtigt at du får en god oplevelse! For at sikre dette har vi stillet nogle parametre som vi altid skal overholde i forbindelse med de dæk vi leaser ud. Vi kalder det Dækleasing Garanti – DL Garanti:

 

  • Altid EU godkendte dæk
  • Altid sæsonrigtige dæk
  • Altid perfekt afbalanceret dæk til din bil
  • Dæk der dækker din bilsbehov

LEASINGBETINGELSER FOR DÆKLEASING A/S

  1. Generelle oplysninger

DÆKLEASING A/S

CVR-nr.: 41 17 30 25

Herstedvang 7A

2620 Albertslund

Email: info@daekleasing.dk

Telefon: +45 93 93 74 74

Hjemmeside: www.daekleasing.dk

 

 

      1. Anvendelse

1.1. Anvendelse: Leasing­betingelserne (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler mellem DÆKLEASING A/S, CVR-nr.: 41 17 30 25, (”Virksomheden”) og leasingtager, om leasing af dæk og/eller fælge, for forbrugere såvel som erhvervsdrivende.

      2. Aftalegrundlag

2.1.   Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud, ordrebekræftelse samt kautionserklæring det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens leasing af produkter til leasingtager (”Aftalegrundlaget”). Forbrugerens eventuelle bemærkninger til Aftalegrundlaget finder ikke anvendelse mellem parterne. Den erhvervsdrivende leasingtagers indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2.  Kaution. Den leasingtager der ønsker at indgå en aftale via et selskab eller en anden konstruktion, som har til hensigt at afskærme en fysisk person fra leasingtager, skal for at kunne indgå en leasingaftale med Virksomheden om leasing af dæk og/eller fælge tiltræde en selvskyldnerkautionserklæring, hvorefter den fysiske person hæfter personligt og ubegrænset over for Virksomheden for leasingtagers forpligtelser som leasingtager har påtaget sig over for Virksomheden.

2.3.  Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt, idet Virksomheden dog til enhver tid skal være berettiget til uden varsel at ændre Betingelserne.

      3. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

3.1.  Tilbud. Virksomhedens priser på www.daekleasing.dk betragtes som et tilbud til leasingtager. Priserne er gældende indtil de ændres. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter prisændringer, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler, leasingtager andet. Ændringer i pris som følge af krav fra offentlige myndigheder, herunder – men ikke begrænset til – moms- og afgiftsændringer, eller prisændringer fra underleverandører, som Virksomheden ikke har indflydelse på, kan gennemføres uden varsel.

3.2.  Ændring af ordrer. Leasingtager kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.

3.3.  Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med leasingtagers ordre eller Aftalegrundlaget, og leasingtager ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal leasingtager meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er leasingtager bundet af ordrebekræftelsen.

      4. Produkter

4.1.  Produkter: Produkter som Virksomheden leaser til leasingtager, overholder dansk lovgivning ved leveringen. En dækleasing abonnement indeholder altid 1 montering, 1 afbalancering, 1 lapning og 1 dæktryktest pr. sæt dæk. En fælgeleasing abonnement indeholder altid 1 montering og 1 afbalancering.

4.2.  Ansvarsbegrænsning: Produkter som Virksomheden leaser til leasingtager, er alene beregnet til det konkrete formål. Virksomheden indestår alene for, at det leasede lever op til gældende regler i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, hverken over for leasingtager eller tredjemand, der kan henføres til leasingtagers brug i strid med Aftalegrundlaget, eller brug uden for Danmarks grænser.

      5. Fragt

5.1.  Fragt: Virksomheden leverer det leasede til den valgte monteringspartner. Levering inklusiv montering, afbalancering og dæktryktest sker omkostningsfrit for leasingtager.

      6. Levering

6.1.  Leveringstid: Virksomheden forventer at leverer det leasede til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid. Leveringstiden kan variere afhængigt af, om Produktet findes på lager eller skal bestilles hjem.

6.2.   Ved levering før den aftalte leveringstid betales forholdsmæssig leasingydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte leveringstid, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket, og der erlægges forholdsmæssig leasingydelse for tiden indtil da.

6.3. Forventet Monterings- og Leveringstid: Virksomheden bestræber sig på at levere det leasede Produkt inden for den angivne leveringstid, som fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Vi forbeholder os retten til at levere før den aftalte leveringstid. Leveringstiden kan variere baseret på tilgængeligheden af Produktet på lager eller behovet for at bestille det hjem.

Vi gør opmærksom på, at den forventede monterings- og leveringstid normalt tager 3-5 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor Produktet er tilgængeligt. Dette tidsrum inkluderer ikke kun leveringstiden, men også den tid det tager at arrangere en passende monteringstid for dig som kunde.

Vi sætter en ære i at sikre, at du modtager dine varer hurtigt og bekvemt, og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme dine behov.

       7. Forsinket levering

7.1.  Meddelelse: Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen, informerer Virksomheden leasingtager om forsinkelsen og oplyser samtidig årsagen til denne og ny forventet leveringstid.

7.2.  Ophævelse: Hvis Virksomheden ikke kan levere et eller flere leasede produkter, af årsager som Virksomheden er uden ansvar for, kan Virksomheden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen og ikke kan leveres, uden varsel ved skriftlig meddelelse til leasingtager. Leasingtager har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket eller manglende levering, og leasingtager kan ikke kræve erstatning for tab eller kompensation, som leasingtager måtte lide som følge af forsinkelsen eller manglende levering, ligesom leasingtager ikke kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7.3.  Fordringshavermora. Undlader leasingtager at afhente eller modtage det leasede i rette tid, eller har leasingtagers forhold i øvrigt bevirket, at det leasede ikke i rette tid er blevet overgivet i leasingtagers besiddelse, har Virksomheden for leasingtagers regning at drage omsorg for det leasede, indtil forsinkelsen ophører, eller Virksomheden benytter sin ret til at ophæve aftalen. Er det leasede afsendt og kommet til monteringspartneren, gælder dette dog kun, når der her findes nogen, som på Virksomhedens vegne kan tage det leasede i besiddelse, og sådant kan ske uden væsentlig omkostning eller ulempe. Kan Virksomheden ikke uden væsentlig omkostning eller ulempe vedblive med at sørge for det leasede, eller råder leasingtager ikke over det leasede inden rimelig tid, efter at leasingtager er blevet opfordret dertil, har Virksomheden ret til at sælge eller lease til anden side det leasede for leasingtagers regning og risiko. Leasingtager er erstatnings-ansvarlig for ethvert tab. Leasingtager afholder samtlige omkostninger som Virksomheden måtte have haft grundet leasingtagers adfærd.

      8. Leasingaftalens varighed

8.1.   Løbetid. Leasingaftalen gælder indtil en skriftlig opsigelse er Virksomheden i hænde.

      9. Ophør

9.1.  Ved leasingtagers død, konkurs, betalingsstandsning, rekonstruktion eller lignende situationer.

9.2.  Er leasingtager en enkeltmands-virksomhed eller et interessentskab, såfremt den personligt ansvarlige indehaver eller en af disse dør.

9.3.  Er leasingtager et aktie- eller anpartsselskab ved overgang af en bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen.

9.4.  Såfremt leasingtager afhænder væsentlige dele af sine erhvervs-aktiviteter, eller leasingtagers kapitalgrundlag reduceres væsentligt i leasingperioden.

9.5.  Opsigelse Opsigelser der sendes elektronisk via e-mail er først gyldig, når Virksomheden har bekræftet modtagelsen. Dette sker for, at leasingtager ikke skal risikere, at opsigelser er blevet fjernet af et spam-/virusfilter. Virksomheden forbeholder sig retten til at opsige en leasingaftale med 1 måneds varsel. Er der forudbetalt, vil der blive tilbagebetalt forholdsmæssigt ift. den resterende periode. 

9.6. Uden varsel. Virksomheden kan opsige leasingaftalen uden varsel i følgende tilfælde:

9.7. Tilbagelevering. Ved en leasingaftales ophør, skal det leasede tilbageleveres uden omkostning for Virksomheden. Tilbagelevering sker til den anviste monteringspartner, som vil foranledige dæk og/eller fælge afmonteret. Det er leasingtagers eget ansvar at sørge for, at det pågældende køretøj efter afmontering forsynes med dæk og/eller fælge. Omkostningerne forbundet hermed er Virksomheden uvedkommende.

      10.   Reklamation

10.1.    Undersøgelse: Herudover gælder dansk rets almindelige regler.

10.2.    Dækleasing A/S yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved Produktets normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Dækleasing A/S inden for rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget

10.3.   Returnering: Produktet returneres til monteringspartneren til videre undersøgelse, og er reklamationen berettigede, vil Virksomheden forsøge at afhjælpe manglen via monteringspartneren, tilbyde afslag i ydelsen/købesummen eller at foretage omlevering efter Virksomhedens diskretionære valg.

10.4.  Væsentlig mangel: Er manglen væsentlig, og er det umuligt at afhjælpe manglen eller foretage omlevering, kan leasingaftalen ophæves.

10.5.  Omkostninger: Ved berettiget reklamation bekoster Virksomheden undersøgelse af reklamationen m.v. Anses reklamationen som uberettiget skal leasingtager afholde alle omkostninger forbundet med undersøgelse m.v.

 

      11. Fortrydelsesret: 

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen. 

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til kundeservice@daekleasing.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

      12. Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.

Har du givet dit samtykke til, at monteringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af leasingaftalen, der allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

      13. Dæk eller fælges stand ved fortrydelse

Hvis dæk eller fælge har mistet værdi, og det skyldes at de er blevet på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå art, egenskaber og den måde, de fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af den handelsmæssige værdi. 

      14. Pris og betaling

 

14.1.     Pris: Som vederlag for brugen af de leasede Produkter betaler leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. I tillæg til leasingydelsen betaler leasingtager moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler. Alle priser er i DKK.

14.2.    Leasingydelsen følger Virksomhedens gældende prisliste og angivne priser på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter leasingtagers ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms for forbrugere, og ekskl. moms for erhvervsdrivende.

14.3.    Fejl eller mangler ved de leasede Produkter samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på Virksomhedens forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af de leasede Produkter samt ved ophævelse af leasingaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til pkt. 19.

14.4.   Oprettelse. Leasingtager betaler et oprettelsesgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

14.5.   Betaling: Leasingtager opkræves hver den 21. i måneden en leasingydelse i henhold til Virksomhedens gældende prisliste og Aftalegrundlaget. Rettidig betaling er den sidste hverdag i en måned.

14.6.   Betalingsservice. Betaling kan alene ske via tilmelding til Nets Betalingsservice, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Leasingtager er forpligtet til at lade betaling tilmelde Nets Betalingsservice, og afgiver fuldmagt til, at Virksomheden kan foranledige sådan tilmelding på vegne af leasingtager. Leasingtager er bekendt med, og accepterer Nets vilkår for sådanne betalinger.

14.7.   Kreditkort. Leasingtager er forpligtet til ved leasingaftalens indgåelse og bestilling på Virksomhedens hjemmeside, at angive relevante betalingsoplysninger for, at Virksomheden kan hæve første leasingydelse på leasingtagers konto. Ved undladelse heraf fra leasingtagers side, annulleres leasingaftalen uden yderligere varsel.

14.8.   Spærring. Såfremt leasingtagers konto eller kreditkort bliver spærret, eller der i øvrigt sker ændringer heri, er leasingtager forpligtet til straks at meddele dette til Virksomheden på e-mail bogholderi@daekleasing.dk.

14.9.   Modregning. Leasingtager kan i intet tilfælde foretage modregning i leasingydelser.

14.10. Tilbagehold. Leasingtager kan i intet tilfælde udøve tilbageholdsret i det leasede.

      15. Vedligeholdelse

15.1.           Leasingtager skal vedligeholde de leasede Produkter, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

      16. Ejendomsret

16.1.  Ejendomsret: Virksomheden bevarer den fulde ejendomsret over det leasede.

16.2.  Overdragelse. Leasingtager er i intet tilfælde berettiget til at sælge, fremleje, udlåne, pantsætte eller på anden tilsvarende vis overdrage til tredjemand eller disponere retligt over det leasede på en måde, som efter sin hensigt vil stride imod Aftalegrundlaget.

16.3.  Forandring. Leasingtager må ikke foretage ændringer eller reparationer på det leasede.

16.4.  Kontrol. Leasingtager skal på et hvilket som helst tidspunkt Virksomheden måtte ønske det, stille det leasede til rådighed for Virksomhedens inspektion. Leasingtager er forpligtet til med et varsel på 48 timer at stille med det leasede hos Virksomheden for kontrol.

16.5.  Virksomheden kan alternativt forlange, at leasingtager for egen regning lader sin revisor udarbejde og til Virksomheden fremsender rapport om tilstedeværelsen af det leasede, ligesom Virksomheden kan lade det leasede forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver Virksomhedens ejendomsret til det leasede.

16.6.  Kreditaftaler. Virksomheden yder ikke finansielle tjenesteydelser efter forbrugeraftalelovens § 3, nr. 4, eller kreditaftalelovens § 4, nr. 3, og indgår ingen kreditaftaler efter kreditaftalelovens § 1. Virksomheden og købet er ikke omfattet af lov om forbrugslånsvirksomheder.

      17. Forsinket betaling

17.1.   Renter: Hvis leasingtagers betaling afvises af banken af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til morarente af det forfaldne beløb efter renteloven fra forfaldstid og til betaling sker. For erhvervsdrivende kunder pålægges en rente på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

17.2.   Gebyrer. Der pålægges gebyrer i overensstemmelse med renteloven, pt. DKK 100 pr. betalingspåmindelse og DKK 100 i inkassogebyr. For erhvervsdrivende kunder pålægges tillige et kompensationsgebyr på DKK 310.

17.3.   Ophævelse: Hvis leasingtager undlader at betale en forfalden leasingydelse til forfald, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 15.1 ret til at: (i) ophæve aftale om salg af allerede leverede produkter som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter som endnu ikke er leveret til leasingtager, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

      18. Overdragelse

18.1.  Debitorskifte. Leasingtager er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden Virksomhedens skriftlige samtykke.

18.2.  Kreditorskifte. Virksomheden er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden leasingtagers samtykke.

      19. Ansvar

19.1.  Ansvar. Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de leasede Produkter, overholdes. Leasingtager friholder Virksomheden for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget.

19.2.  Leasingtager bærer risikoen for skader på leasingtagerens ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved den leasede genstand. Det påhviler leasingtager at holde Virksomheden skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder leasingtagers personale mod Virksomheden som ejer af de leasede Produkter som følge af defekter eller farlige egenskaber ved disse. Leasingtager har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at Produkter kan volde skade på tredjemands person eller ejendom.

19.3.  Særlig anvendelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leasingtagers særlige anvendelse, eller leasing til særlige formål, medmindre andet skriftligt er aftalt. De leasede dæk og/eller fælge må alene anvendes til almindeligt brug på veje omfattet af færdselsloven eller tilsvarende regler i udlandet. Kørsel på bane, brug til gaderæs og lignende er i intet tilfælde tilladt.

19.4.  Bortkomst. Leasingtager bærer det fulde ansvar for bortkomst at det leasede.

19.5.  Skader. Virksomheden er ikke ansvarlig for skader forvoldt på produkterne af leasingtager ved f.eks. påkørsel af kantsten eller punktering. Leasingtager hæfter ubegrænset for udbedring af skader.

19.6.  Produktansvar: Virksomheden er ansvarlig for produktansvar for leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

19.7. Ansvarsbegrænsning:

19.8. Leasingtager forpligter sig til at tegne fuld kaskoforsikring for det leasede, som skal dække såvel bortkomst, skader, tyveri og enhver anden form for værdiforringelse af det leasede, som ikke kan tilskrives sædvanligt brug.

19.9. For hver skade beregnes et gebyr på DKK 999,00 på dæk, og DKK 1.499,00 for skader på fælge som leasingager opkræves ved ophør af leasingkontrakten.

Hvis der er skade på både fælg og dæk, beregnes gebyret for begge. Hvis der er skader på f.eks. to dæk, beregnes to gange gebyr for dæk, og så fremdeles.

19.10. Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for leasingtager for indirekte tab.

19.11. Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for leasingtager for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, og som medfører leveringsumulighed for virksomheden. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, pandemi, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder m.v.

      20. Misligholdelse

20.1. Leasingtager undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid; 

20.2. Leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed;

20.3. Leasingtager iværksætter en ikke anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktions-behandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurslovens regler;

20.4. Leasingtager misligholder anden leasing- eller låneaftale med Virksomheden;

20.5. Leasingtager forsømmer at vedligeholde de leasede Produkter eller undlader behørig reparation af disse;

20.6. Leasingtager nægter Virksomheden adgang til at besigtige de leasede Produkter;

20.7. Leasingtager i strid med Aftalegrundlaget overlader brugen helt eller delvist til en anden.

20.8. Ophævelse. Virksomheden kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Virksomheden måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at:

      21. Opgørelse

21.1. Hæves leasingaftalen af Virksomheden, eller ophører leasingaftalen på grund af de leasede Produkter undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af leasingaftalens ophævelse, er leasingtager pligtig til Virksomheden at betale

21.2. Alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger;

21.3. Alle ikke forfaldne leasingydelser for den resterende leasingperiode tilbagediskonteret til nutidsværdi. I tilfælde af leasingtagers konkurs eller rekonstruktion efter konkurslovens regler, er pligten til at betale ikke forfaldne leasingydelser i den resterende leasingperiode gældende i det omfang, Virksomheden godtgør, at disse leasingydelser må sidestilles med afdrag. I modsat fald er disse ydelser efterstillet. Virksomheden er berettiget til forlods at inddække sit krav på efterstillede leasingydelser i eventuelt stillet depositum eller anden sikkerhed og/eller i værdien af det leasede ved salg heraf;

21.4. Den ved leasingperiodens udløb forventede restværdi af de leasede Produkter tilbagediskonteret til nutidsværdi;

21.5. Erstatning for yderligere tab, Virksomheden måtte lide som følge af leasingtagers misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden;  

21.6. Morarenter med 2% pr. påbegyndt må-ned af det beløb, leasingtager i medfør af ovennævnte bliver Virksomheden skyldig fra opgørelsesdagen at regne indtil betaling sker eller godskrivning sker.

21.7. Hæves leasingaftalen af Virksomheden, eller ophører leasingaftalen på grund af de leasede Produkter undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af leasingaftalens ophævelse, er leasingtager pligtig til Virksomheden at betale:

21.8. Virksomhedens krav reduceres med det nettobeløb, Virksomheden opnår enten ved fornyet leasing af de leasede Produkter for den resterende del af leasingperioden, ved salg af de leasede Produkter eller ved udbetaling af forsikringssum.

21.9. Overstiger det beløb, der indvindes herved, Virksomhedens krav, kan det overskydende beløb ikke kræves udbetalt af leasingtager.

21.10. Kan de leasede Produkter ikke sælges eller genudlejes inden fire uger efter, at disse er stillet til Virksomhedens disposition, kan Virksomheden ved opgørelsen lægge den nettosalgssum til grund, som en af retten ved Virksomhedens værneting udmeldt vurderingsmand måtte anslå, at de leasede Produkter kan indbringe ved salg, eller lade disse bortsælge ved auktion.

      22. Behandling af personhenførbare oplysninger

22.1. Behandling: Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om leasingtagers navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med leasingtagers bestilling og kommunikation med leasingtager.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige på daekleasing.dk er Daekleasing A/S.  

22.2. Den registreredes rettigheder: Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. retten til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

22.3. Opbevaring og videregivelse: Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden videregiver nødvendige oplysninger til sin samarbejdspartner med henblik på montering af fælge og/eller dæk på leasingtagers køretøj. Herudover hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager Virksomheden oplysninger til tredjemand, medmindre leasingtager har givet accept.

22.4. Kontakt: Ønsker leasingtager oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan leasingtager kontakte Virksomhedens dataansvarlige på www.daekleasing.dk. Det er Virksomheden som er dataansvarlig for persondata (administration af data).

22.5. Kontaktinfo: kundeservice@daekleasing.dk eller telefon +45 93 93 74 74 på hverdage mellem kl. 09:00-15:00.

      23. Gældende ret og værneting

23.1. Gældende ret: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

23.2. Værneting:.

 

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på kundeservice@daekleasing.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Standardfortrydelsesformular

 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

 

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

Gældende pr. 20. december 2021.