Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Dækleasing A/S

Indhold

 1. Anvendelse. 1
 2. Aftalegrundlag. 1
 3. Ejendomsret 1
 4. Tilbud, pris og betaling. 2
 5. Forsinket betaling. 3
 6. Levering. 3
 7. Aftaleperioden. 4
 8. Opsigelse. 4
 9. Reklamation. 4
 10. Anvendelse og vedligeholdelse. 5
 11. Ansvar 5
 12. Tilbagelevering. 6
 13. Misligholdelse. 6
 14. Forsikring. 7
 15. Afgifter og gebyrer 8
 16. Ændring af adresse og ejerforhold. 8
 17. I øvrigt 8
 18. Tvister 8

 

 

 

1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Dækleasing A/S’s, CVR-nr. 41 17 30 25 (fremover Udlejer) abonnementsbaseret leasing og leje af dæk og fælge til motorkøretøjer til Lejer(e), som har indgået en Leveringskontrakt med Udlejer, uanset hvor Lejer er hjemmehørende, og uanset om Lejer er erhvervsdrivende eller forbruger.

 

 

2. Aftalegrundlag

2.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser udgør sammen med Udlejers Leveringskontrakt, Udlejers gældende prisliste og eventuelle kautionserklæringer det samlede aftalegrundlag.

 

2.2 Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

2.3 Ved uoverensstemmelse mellem Udlejers salgs- og leveringsbetingelser og Lejers almindelige betingelser er Udlejers salgs- og leveringsbetingelser gældende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

 

2.4 Udlejer er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Lejer til tredjemand.

 

2.5 Lejer er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Udlejer til tredjemand uden Udlejers skriftlige samtykke.

 

 

3. Ejendomsret

3.1 Ejendomsretten til det lejede/leasede er og forbliver hos Udlejer (eller Udlejer stilles som var denne ejer af det lejede ved, at Udlejer leaser/lejer de pågældende dæk og fælge fra tredjemand).

 

3.2 Lejer er uberettiget til at sælge, fremleje, udlåne, pantsætte eller på nogen som helst anden måde retligt disponere over det lejede eller dele heraf til skade for Udlejer.

 

3.3 Udlejer kan kræve det lejede forsynet med mindre skilte og mærker, der angiver Udlejers ejendomsret.

 

3.4 Det lejede/leasede må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

 

3.5 Det lejede må ikke indføjes i bygninger eller virksomheder som driftsinventar på en sådan måde, at Udlejers ejendomsret går tabt.

 

3.6 Udlejer er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede hos lejer. Med henblik på besigtigelse er Lejer til enhver tid forpligtet til at oplyse Udlejer om det lejedes placering.

 

 

4. Tilbud, pris og betaling

4.1 Udlejers tilbud er gældende i 8 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Udlejer i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Udlejer, medmindre Udlejer meddeler Lejer andet.

 

4.2 Alle tilbud fra Udlejer afgives med forbehold for mellemsalg.

 

4.3 Tilbud afgivet af Udlejer kan til enhver tid og uden varsel ændres eller tilbagekaldes.

 

4.4 Lejer skal betale et oprettelsesgebyr og herefter en månedlig abonnementsbetaling til Udlejer per påbegyndt måned. Priserne for oprettelsesgebyr og den månedlige abonnementsbetaling følger Udlejers gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Udlejer bekræfter Lejers ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

4.5 Alle priser opført på prislister er vejledende, og kan til enhver tid og uden varsel ændres.

 

4.6 Der betales en måneds leje forud eller abonnementsrate finder på det meste sted 5 dage efter hvortil oprettelsesgebyr vil være tabt og ikke kan tilbagebetales. Lejer har dermed 5 dage til at finde en monteringspartner og få foretaget et skift. Vi foretager pt ikke individuelle abonnementsstart hvis kunden er mere end 5 dage om at bestille tid til montering af varen.

 

4.7 Udlejer er berettiget til over for Lejer at kræve depositum.

 

4.8 I erhvervsforhold anvender Udlejer ”Leverandørservice” som betalingstjeneste, der administreres af Nets Denmark A/S, CVR-nr. 20016175. Betaling kan alene foregå via Leverandørservice, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Lejer er forpligtet til at give sin betalingstilladelse direkte til Udlejer indeholdende, at Udlejer må iværksætte betalinger fra Lejer til Udlejer via Leverandørservice fra den angivne konto samt, at Lejer er gjort bekendt med og har tiltrådt Nets Generelle regler for debitorer i Leverandørservice. Herefter indberetter Udlejer betalingstilladelsen elektronisk til Nets. Hvis Lejer har givet en betalingstilladelse, der ikke kan nå at få virkning for førstkommende betaling, må Lejer indbetale beløbet til Udlejers konto i BANK Regnr. XXXX Kontonr. XXXXXXXX og straks give Udlejer skriftlig meddelelse herom.

 

4.8.1 I forbrugerforhold anvender Udlejer ”Leverandørservice” som betalingstjeneste, der administreres af Nets Denmark A/S, CVR-nr. 20016175. Betaling kan alene foregå via Leverandørservice, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Lejer er forpligtet til at give sin betalingstilladelse direkte til Udlejer indeholdende, at Udlejer må iværksætte betalinger fra Lejer til Udlejer via Leverandørservice fra den angivne konto samt, at Lejer er gjort bekendt med og har tiltrådt Nets Generelle regler for debitorer i Leverandørservice. Herefter indberetter Udlejer betalingstilladelsen elektronisk til Nets. Hvis Lejer har givet en betalingstilladelse, der ikke kan nå at få virkning for førstkommende betaling, må Lejer indbetale beløbet til Udlejers konto i BANK Regnr. XXXX Kontonr. XXXXXXXX og straks give Udlejer skriftlig meddelelse herom.

 

4.9 Såfremt Lejers kreditkort eller bankkonto bliver spærret, eller der tilknyttes et andet kreditkort, er Lejer forpligtet til straks at give Udlejer meddelelse herom pr. mail til mailadresse: kundeservice@daekleasing.dk.

 

4.10 Udlejer er berettiget til at bestemme på hvilke dele af sine fordringer, en hvilken som helst indbetaling eller hvilket som helst depositum fra Lejer skal fragå.

 

4.11 Lejer er uberettiget til i enhver henseende at undlade betaling af leje og andre betalinger i henhold til aftalegrundlaget med Udlejer. Dette gælder, uanset hvilke krav Lejer måtte have mod Udlejer. Der kan således ikke ske modregning fra Lejers side.

 

 

5. Forsinket betaling

5.1 Hvis Lejer undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Udlejer er uden ansvar for, har Udlejer ret til rente af det forfaldne beløb på X % pr. måned fra forfaldstid til betaling finder sted for forbrugere, og XX % pr. måned fra forfaldstid til betaling finder sted for erhvervsdrivende.

 

5.2 Ved Lejers forsinkede betaling kan Udlejer opkræve gebyrer som angivet i pkt. 15.2 og 15.3.

 

5.3 Hvis Lejer undlader at betale en forfalden faktura senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling, har Udlejer ret til at (i) ophæve den enkelte lejekontrakt, som forsinkelsen vedrører, at (ii) ophæve samtlige lejekontrakter mellem parterne eller kræve betryggende sikkerhed som betingelse for et fortsat samarbejde, og at (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk ret.

 

 

6. Levering

6.1 Udlejer leverer det lejede senest til den tid, der fremgår af lejekontrakten, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Senest 14 dage efter abonnementsudløb.

 

6.2 Det lejede skal afhentes på Udlejers adresse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

6.3 Lejer har forinden lejeperiodens begyndelse udvalgt og har haft lejlighed til at godkende det lejede.

6.4 Leveringstiden fastsættes af Selskabet efter bedste skøn. Der tages derfor forbehold for udskudt leveringstid. Kan den skønnede leveringstid ikke overholdes, vil Lejer modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted.

6.5 En eventuel forsinkelse i forhold til den først skønnede leveringstid giver ikke Lejer ret til at ophæve og/eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra Udlejer.

7. Aftaleperioden

7.1 Aftaleperioden er 6 måneder fra aftaleperiodens begyndelse ifølge Leveringskontrakten. Efter disse 6 måneder er Leveringskontrakten bortfaldet.

 

8. Opsigelse

8.1 Det lejede lejes for en periode på mindst 5 måneder med 1 måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned.

 

8.2 Lejeforholdet fortsætter indtil det skriftligt opsiges af en af parterne med en måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

8.3 Lejer er ved førtidig ophævelse af leasingkontrakten efter pkt. 8.1 pligtig til at betale alle ikke forfaldne leasingydelser for den resterende leasingperiode.

 

8.4 Ved opsigelse er Lejeren berettiget til, inden udløb af opsigelsesvarslet, at returnere dæk/fælge, der er forud leveret, og som ikke har været brugt, og i øvrigt aldrig har været påmonteret et køretøj.

 

8.5 Der vil ikke blive opkrævet betaling for dæk og fælge, som returneres til Udlejer i henhold til pkt. 8.4 og i samme stand som ved leveringen.

 

8.6 Dæk og fælge, som ikke returneres til Udlejer i henhold til pkt. 8.4 og i samme stand som ved leveringen i henhold til pkt. 8.5, afregnes i henhold til forringelsen i Udlejers videresalgspris, som Lejers brug af det lejede eller manglende returnering af det lejede i lejeperioden har medført.

 

 

9. Reklamation

9.1 Hvis en fejl eller mangel ved det lejede, som Lejer har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks og inden for 3 dage meddeles skriftligt til Udlejer, mister Lejer retten til senere at gøre fejlen eller manglen gældende mod Udlejer, og Lejer er ansvarlig for eventuel forværring af den pågældende fejl eller mangel og følgeskade(r) forårsaget af manglende rettidig reklamation.

 

9.2 Meddelelse om efterfølgende fejl, mangler og skader skal sendes til kundeservice@daekleasing.dk. Ved en fejl eller mangel skal Lejer som minimum oplyse dato for opståen og beskrivelse af fejlen eller manglen. Ved skade skal Lejer som minimum oplyse skadedato, skadested og skadeforløb.

 

 

10. Anvendelse og vedligeholdelse

10.1 Det lejede må kun anvendes på forskriftsmæssig måde og alene af Lejer eller de i lejeaftalen oplyste førere, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det lejede må ikke anvendes som reparation eller skadeudbedring af bilen.

 

10.2 Benyttelse af det lejede uden for Danmarks grænser kræver Udlejers skriftlige samtykke.

 

10.3 Efter nærmere skriftlig aftale med Udlejer er Lejer berettiget til at montere reklame på det lejede.

 

10.4 Lejer er ansvarlig for, at de af leverandøren udarbejdede vedligeholdelses- og serviceinstruktioner samt bilbranchens standarder i øvrigt bliver overholdt således, at det lejede til enhver tid er i god og brugbar stand. Såfremt Lejer tilsidesætter ovennævnte pligter, vil Lejer hæfte for fejl eller mangler ved det lejede som følge heraf.

 

 

11. Ansvar

11.1 Hver part er ansvarlig efter gældende dansk ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget, dog med undtagelserne ifølge pkt. 11.3-11.6.

 

11.2 Lejer er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning og regler i øvrigt i forhold til det lejede, herunder men ikke begrænset til iagttagelse af færdselsloven og parkeringsregler.

 

11.3 Udlejer er ikke ansvarlig for, at det lejede kan anvendes til særlige formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

11.4 Udlejer er ikke ansvarlig over for Lejer for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. Således er Udlejer ikke ansvarlig for Lejers indirekte tab forårsaget af punktering eller andre fejl, mangler og skader ved det lejede.

 

11.5 Udlejers ansvar over for Lejer kan aldrig pr. kalenderår samlet overstige 100 % af den leje, som Udlejer netto har faktureret til Lejer i det umiddelbart foregående kalenderår.

 

11.6 Udlejer er ikke ansvarlig over for Lejer for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Udlejers kontrol, og som Udlejer ikke burde have forudset ved lejekontraktens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

 

12. Tilbagelevering

12.1 Ved lejeperiodens ophør såvel som i tilfælde af opsigelse eller ophævelse skal det lejede straks og uden påkrav tilbageleveres af Lejer til Udlejer.

 

12.2 Måtte transport af det lejede være nødvendigt, afholder Lejer udgiften.

 

 

13. Misligholdelse

13.1 Udlejer kan straks og uden påkrav ophæve lejeaftalen og kræve det lejede tilbage, såfremt Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalegrundlaget. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, men ikke udtømmende:

 

 1. Lejer forsømmer at vedligeholde det lejede eller underlader behørig reparation heraf eller i øvrigt undlader at følge anvisningerne om det lejedes anvendelse.

 

 1. Lejer anvender det lejede i udlandet uden Udlejers forudgående skriftlige samtykke.

 

 1. Lejer oplyser ikke på Udlejers anmodning straks placeringen af det lejede.

 

 1. Lejer nægter at give Udlejer eller Udlejers repræsentant adgang til at besigtige det lejede.

 

 1. Lejer overlader brugen af det lejede helt eller delvist til tredjemand uden Udlejers forudgående skriftlige samtykke.

 

 1. Lejer påfører det lejede tre eller flere skader i forsikringsretlig henseende.

 

 1. Lejer tilbagekalder sit samtykke til Leverandørservice ved at afmelde betalingstilladelsen eller ved at afvise eller tilbageføre betalinger.

 

 1. Lejer undlader at betale en forfalden faktura senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling.

 

 1. Lejer går konkurs, indleder rekonstruktionsbehandling eller er i økonomiske vanskeligheder, der ikke antages at være af forbigående karakter, indleder forhandlinger om tvangsakkord, frivillig akkord eller gældssanering, træder i likvidation eller dør, og boet ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed.

 

 1. Lejer bliver taget under rekonstruktionsbehandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af lejeaftalen efter konkurslovens regler.

 

 1. Det lejede stjæles af Lejer eller tredjemand.

 

 1. Lejer i øvrigt væsentligt tilsidesætter bestemmelserne i aftalegrundlaget.

 

 1. Enhver overtrædelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelsers, pkt. 2.5, 3, 4.9 og 10.2.

 

13.2 Bringes lejeaftalen til ophør som følge af Lejers misligholdelse, kan Udlejer fakultativt vælge enten at kræve,

at                   Lejer betaler erstatning for ethvert tab, som Udlejer lider grundet misligholdelsen herunder, men ikke begrænset til nyanskaffelsessummen for tilsvarende dæk og/eller fælge eller, Udlejer kan vælge

 

at                   Lejer straks skal udlevere det lejede til Udlejer i forbindelse med besigtigelsen af det lejede, jf. pkt. 3.6, hvorved manglen blev opdaget af Udlejer. Udlejer kan straks afmontere og medtage det lejede for Lejers regning uden at Lejer kan fremsætte indsigelser.

 

13.3 Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

 

 

 

14. Forsikring

14.1 I lejeaftalen er kaskoforsikring af det lejede inkluderet i lejen, som fremgår af lejekontrakten.

 

14.2 Erstatningsbeløbet tilfalder ubeskåret Udlejer. Lejer afholder selvrisikoen på hver enkelt skade pt. med følgende beløb: 1. skade kr. 10.000, 2. skade kr. 20.000 og 3. skade kr. 25.000. Udlejer forbeholder sig retten til at forhøje selvrisikoen og/eller forsikringspræmien som følge af skade(r) på det lejede.

 

14.3 Ved selvforskyldte skader under kr. 10.000 hæfter Lejer for reparations-udgiften.

 

14.4 Lejer er ansvarlig for at tegne anden forsikring efter behov, eksempelvis til at dække gods og private ejendele mv.

 

 

15. Afgifter og gebyrer

15.1 Alle priser til erhvervsdrivende er eksklusive moms o.lign. afgifter, mens priser til private og forbrugere er inklusive moms o.lign. afgifter.

 

15.2 Ved Lejers manglende rettidige betaling kan Udlejer tage et gebyr på kr. 100 pr. rykker.

 

15.3 Ved Lejers manglende rettidige betaling kan Udlejer tage et kompensationsgebyr på kr. 310, når Lejer er erhvervsdrivende.

 

15.4 Såfremt det lejedes tilbageleveres i særlig beskidt stand/ridset stand, kan Udlejer opkræve et gebyr for rengøring på kr. XXXX.

 

16. Ændring af adresse og ejerforhold

16.1 Alle henvendelser til Lejer kan ske på den i lejekontrakten nævnte adresse eller oplyste e-mailadresse. Lejer er forpligtet til straks at meddele adresseændring til Udlejer.

 

16.2 Lejer skal straks underrette Udlejer om ændringer i Lejers indehaverforhold eller – såfremt Lejer er et kapitalselskab – om væsentlige ændringer i selskabets kapitalandele, herunder ejerforholdet til disse.

 

 

17. I øvrigt

17.1 Lejer skal efter anmodning fra Udlejer udlevere seneste årsregnskab, perioderegnskaber og budgetter samt ansvarlige indehaveres personlige regnskaber til Udlejer. Lejer skal endvidere oplyse Udlejer om forhold af væsentlig betydning for Lejers kreditrisiko.

 

17.2 Udlejer er berettiget til at installere geolokaliseringssystemer og sporings-anordninger til at lokalisere det lejede i tilfælde af, at det lejede bliver stjålet eller ikke afleveres til Udlejer eller til at finde det lejede i tilfælde af ulykke eller nedbrud.

 

 

18. Tvister

18.1 Aftalegrundlaget er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

18.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalegrundlaget, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

18.3 Da det lejede ikke må anvendes som reparation eller skadeudbedring af bilen, jf. pkt. 10.1, kan Lejer ikke klage over Udlejer til Ankenævn for biler, jf. Ankenævn for bilers vedtægter pr. 1. februar 2019 § 2.

 

DÆKLEASING A/S

Herstedvang 7A  · 2620 Albertslund  · Denmark 
Tel: +45 93 93 74 74 · CVR nr. : 41 17 30 25
W: www.deakleasing.dk E: kundeservice@daekleasing.dk  

1