Salgs- og leveringsbetingelser

CVR-nr.: 41 17 30 25
Herstedvang 7A
2620 Albertslund
E-mail: kundeservice@daekleasing.dk
Telefon: (+45) 99 93 74 74
Hjemmeside: www.deakleasing.dk

Anvendelse

Anvendelse: Almindelige salgs- og leverings-betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om DÆKLEASING A/S, CVR-nr.: 41 17 30 25, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, som Virksomheden sælger til sine kunder, forbrugere såvel som erhvervsdrivende.

Aftalegrundlag

Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Forbrugerens eventuelle bemærkninger til Aftalegrundlaget finder ikke anvendelse mellem parterne. Den erhvervsdrivende kundes indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Aftalegrundlag

Aftalegrundlag:

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Forbrugerens eventuelle bemærkninger til Aftalegrundlaget finder ikke anvendelse mellem parterne. Den erhvervsdrivende kundes indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt, idet Virksomheden dog til enhver tid skal være berettiget til uden varsel at ændre Betingelserne.

Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt, idet Virksomheden dog til enhver tid skal være berettiget til uden varsel at ændre Betingelserne.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud

Virksomhedens priser på www.daekleasing.dk betragtes som et tilbud til kunden. Priserne er gældende indtil de ændres. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter prisændringer, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ændringer i pris som følge af krav fra offentlige myndigheder, herunder – men ikke begrænset til – moms- og afgiftsændringer, eller prisændringer fra underleverandører, som Virksomheden ikke har indflydelse på, kan gennemføres uden varsel.

Ordrebekræftelser

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Produkter

Produkter

Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

Ansvarsbegrænsning

Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er alene beregnet til det konkrete formål. Virksomheden indestår alene for, at det solgte lever op til gældende regler i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, hverken over for kunden eller tredjemand, der kan henføres til kundens brug i strid med Aftalegrundlaget, eller brug uden for Danmarks grænser.

Fragt

Virksomheden leverer alle solgte produkter til den valgte monteringspartner. Levering sker omkostningsfrit for kunden.

Levering

Virksomheden forventer at leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Leveringstiden kan variere afhængigt af, om varen findes på lager eller skal bestilles hjem.

Forsinket levering

Meddelelse: Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer Virksomheden kunden om forsinkelsen og oplyser samtidig årsagen til denne og ny forventet leveringstid.

Ophævelse: Hvis Virksomheden ikke kan levere et eller flere produkter, af årsager som Virksomheden er uden ansvar for, kan Virksomheden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen og ikke kan leveres, uden varsel ved skriftlig meddelelse til kunden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket eller manglende levering, og kunden kan ikke kræve erstatning for tab, som kunden måtte lide som følge af forsinkelsen eller manglende levering, ligesom kunden ikke kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Reklamation

Undersøgelse: Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget ved leveringen, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Returnering: Produktet returneres til monteringspartneren til videre undersøgelse, og er reklamationen berettigede, vil Virksomheden forsøge at afhjælpe manglen via monteringspartneren, tilbyde afslag i købesummen eller at foretage omlevering efter Virksomhedens diskretionære valg.

Væsentlig mangel: Er manglen væsentlig, og er det umuligt at afhjælpe manglen eller foretage omlevering, kan der gives afslag i købesummen eller ske ophævelse af købet.

Returfragt: Ved berettiget reklamation bekoster Virksomheden returfragten. Anses reklamationen som uberettiget skal kunden afholde returfragten.

Pris og betaling

Pris

Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste og angivne priser på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms for forbrugere, og ekskl. moms for erhvervsdrivende.

Betaling: Det er muligt at betale med Visa/Dankort, MasterCard eller MobilePay. Virksomheden forbeholder sig at tilbageholde levering indtil fuld betaling er sket.

Kortbetaling: Beløbet hæves på kortet, når varen afsendes.

Ejendomsret

Ejendomsret: Virksomheden bevarer den fulde ejendomsret indtil kunden har betalt den fulde købesum.

Finansiering: Hvis kunden finansierer sit køb via Virksomhedens samarbejdspartnere, eller via anden form for finansiering, overgår ejendomsretten først når fuld betaling er sket. En eventuel ejendomsret til et finansieringsinstitut er Virksomheden uvedkommende.

Kreditaftaler: Virksomheden yder ikke finansielle tjenesteydelser efter forbrugeraftalelovens § 3, nr. 4, eller kreditaftalelovens § 4, nr. 3, og indgår ingen kreditaftaler efter kreditaftalelovens § 1. Virksomheden og købet er ikke omfattet af lov om forbrugslånsvirksomheder.

Forsinket betaling

Renter: Hvis kundens betaling afvises af banken af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til morarente af det forfaldne beløb efter renteloven fra forfaldstid og til betaling sker. For erhvervsdrivende kunder pålægges en rente på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Gebyrer: Der pålægges gebyrer i overensstemmelse med renteloven, pt. DKK 100 pr. betalingspåmindelse og DKK 100 i inkassogebyr. For erhvervsdrivende kunder pålægges tillige et kompensationsgebyr på DKK 310.

Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden saldo for allerede leverede produkter senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 9.1 ret til at: (i) ophæve aftale om salg af allerede leverede produkter som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Ansvar

Skader: Virksomheden er ikke ansvarlig for skader forvoldt på produkterne af kunden ved f.eks. påkørsel af kantsten eller punktering.

Produktansvar: Virksomheden er ansvarlig for produktansvar for leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige prisen for de solgte produkter, som produktansvaret vedrører.

Indirekte tab:: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab.

Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, og som medfører leveringsumulighed for virksomheden. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, pandemi, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder m.v.

Behandling af personhenførbare oplysninger

Behandling:
Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation med kunden.

Den registreredes rettigheder:
Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. retten til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Opbevaring og videregivelse:
Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden videregiver nødvendige oplysninger til sin samarbejdspartner, såfremt kunden ønsker montering af fælge og/eller dæk på kundens køretøj. Herudover hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager Virksomheden oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept.

Kontakt:
Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte Virksomhedens dataansvarlige på www.daekleasing.dk. Det er Virksomheden som er dataansvarlig for persondata (administration af data).

Kontaktinfo:
Kundeservice@daekleasing.dk eller telefon (+45) 99 93 74 74 på hverdage mellem kl. 09:00-17:00.

Gældende ret og værneting

Gældende ret: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Opdateret pr. 1. januar 2021.

DL GARANTI
close slider

GARANTI OG TRYGHED

Når du leaser hos os er det vigtigt at du får en god oplevelse! For at sikre dette har vi stillet nogle parametre som vi altid skal overholde i forbindelse med de dæk vi leaser ud. Vi kalder det Dækleasing Garanti – DL Garanti:

Altid fabriksnye dæk

Altid EU godkendte dæk

Altid sæsonrigtige dæk

Altid perfekt afbalanceret dæk til din bil

Dæk der dækker din bilsbehov

Vi er i gang med at lave vores hjemmeside helt om – Vi glæder os til at præsentere en ny version af Dækleasing A/S.
preloader